بازرسی خطوط لوله و کف مخازن ذخیره به روش نشت شار مغناطیسی Magnetic Flux Leakage ( MFL) Corrosion Map

بازرسی خطوط لوله و کف مخازن ذخیره به روش نشت شار مغناطیسی Magnetic Flux Leakage ( MFL) Corrosion Map

از آنجا که کف مخازن ذخیره در مجاورت زمین می باشد لذا بیشتر از دیواره و سقف مخزن در معرض بروز خوردگی است. وسعت کف مخازن ذخیره زیاد بوده و با توجه به وجود پوشش بر روی کف، بازرسی آن نیازمند روش هایی است که سرعت و دقت مناسبی داشته باشند. روش بازرسی نشت شار مغناطیسی(Magnetic Flux Leakage, MFL ) ابزاری مناسب برای بازرسی سریع کف مخازن از روی پوشش و مشخص نمودن مناطق خوردگی موضعی و حفرات خوردگی (Pitting) می باشد. همچنین از این روش می توان برای بازرسی خوردگی خطوط لوله نیز استفاده می شود.

شرکت تکین کو با داشتن تجهیزات پیشرفته و به روز بازرسی نشت شار مغناطیسی، این نوع از خدمات بازرسی را ارائه می نماید. این تجهیزات عبارتند از:

 

دستگاه اتوماتیک اسکن سطح یا Floormap Vs2i/3DiM

 

دستگاه نیمه اتوماتیک اسکن سطح یا Hand scan

 

دستگاه نیمه اتوماتیک اسکن سطوح دوار Pipescan