بازرسی تجهیزات و تیوبهای مبدلهای حرارتی با تکنیک های Eddy Current، ET array و IRIS

بازرسی تجهیزات و تیوبهای مبدلهای حرارتی با تکنیک های Eddy Current، ET array و IRIS

از روشهای جریانهای گردابی شامل ECT ، RFT ، NFT و Saturation ET و روشهای آرایه ای جریان گردابی(ET array) شامل NFA و ECA و نیز التراسونیک IRIS برای بازرسی خوردگی تیوب­های انواع مبدل­های حرارتی مانند: کندانسور, هیتر, بویلر، کولر و غیره استفاده می شود.

تعیین روشهای مذکور بر اساس جنس و نوع تیوب، موقعیت قرار گیری عیوب(سطح خارجی یا داخلی) و نوع عیب مورد نظر مانند ترک، خوردگی، Pitting و غیره متغییر بوده و در هر مورد خاص از یک یا ترکیبی از روشهای مذکور استفاده می شود.

 

شرکت تکین کو با در اختیار داشتن تجهیزات زیر قادر به ارائه خدمات بازرسی تیوب ها می باشد:

 

دستگاه نیمه اتوماتیک برای ترک یابی سطحی (EEC-39)

شرح روش

مشخصات دستگاه

فیلم     

نمونه گزارش                          

 

 

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های  غیر مغناطیسی (EEC-39++)

شرح روش

مشخصات دستگاه

فیلم                                   

نمونه گزارش

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های مغناطیسی (EEC-39RFT++)

شرح روش

مشخصات دستگاه

فیلم

نمونه گزارش

 

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب ها به روش التراسونیک دوار(IRIS)

مشخصات دستگاه

فیلم

نمونه گزارش