بازرسی تجهیزات و تیوبهای مبدلهای حرارتی با تکنیک های Eddy Current، ET array و IRIS

از روشهای جریانهای گردابی شامل ECT ، RFT ، NFT و Saturation ET و روشهای آرایه ای جریان گردابی(ET array) شامل NFA و ECA و نیز التراسونیک IRIS برای بازرسی خوردگی تیوب­های انواع مبدل­های حرارتی مانند: کندانسور, هیتر, بویلر، کولر و غیره استفاده می شود.

تعیین روشهای مذکور بر اساس جنس و نوع تیوب، موقعیت قرار گیری عیوب(سطح خارجی یا داخلی) و نوع عیب مورد نظر مانند ترک، خوردگی، Pitting و غیره متغییر بوده و در هر مورد خاص از یک یا ترکیبی از روشهای مذکور استفاده می شود.

 

شرکت تکین کو با در اختیار داشتن تجهیزات زیر قادر به ارائه خدمات بازرسی تیوب ها می باشد

1-روش کار دستگاه نیمه اتوماتیک برای ترک یابی سطحی (EEC-39)

2-روش کاردستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های  غیر مغناطیسی (EEC-39++)

3-روش کار دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های مغناطیسی (EEC-39RFT++)

4-مشخصات دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب ها به روش التراسونیک دوار(IRIS)