خوردگی زیر عایق(CUI, Corrosion Under Insulation) عبارتست از خوردگی خارجی تجهیزات از جمله خطوط لوله و مخازن که در اثر گیر افتادن آب در زیر عایق رخ می دهد. خوردگی CUI شکلی از خوردگی اکسیژنی بوده و هرگاه فولادهای کربنی و کم آلیاژ در معرض رطوبت و اکسیژن قرار گیرند، بر روی آنها رخ می دهد. روش های موجود برای اندازه گیری ضخامت از روی عایق بدون برداشتن آن، همگی دارای محدودیت های اساسی هستند. روش PEC به طور اختصاصی برای انجام این نوع تست از بازرسی ها طراحی شده است.
این روش قادر به شناسایی و ارزیابی خوردگی عمومی می باشد که به صورت خارجی یا داخلی باعث از بین رفتن ضخامت جداره لوله شده است

PECدانلود مشخصات دستگاه