روش حافظه مغناطیسی فلزات (Metal magnetic memory, MMM)جهت ارزیابی و تشخیص مناطق تحت تاثیر تنش معرفی شده و اساس آن بر پایه تغییر آرایش و ‏جهت حوزه های مغناطیسی در یک فلز فرو مغناطیس یا پارامغناطیس که تحت تاثیر تنش می باشد، قرار دارد. در این حالت در ضعیفترین ناحیه از سطح مقطع یک تجهیز مانند لوله، تیوب، دیواره ظرف و غیره با اعمال تنش ناحیه ای با بیشترین کرنش در مقایسه با کرنش میانگین در کل قطعه ایجاد می شود. نواحی میکروپلاستیک یعنی باندهای لغزشی پایدار و صفحات لغزش در نواحی تمرکز تنش پیش از رسیدن قطعه به تنش تسلیم در تمام سطح مقطع ایجاد می شود. در اطراف نواحی باندهای لغزش و صفحات لغزش حوزه های مغناطیسی به صورت طبیعی هم جهت شده و رشد می کنند و نشتی میدان خود مغناطیسی ایجاد می شود. توزیع غیریکنواخت نشتی میدان خود مغناطیسی به همراه حداکثر اختلاف میدان مغناطیسی در سطح قطعه در حین بازرسی با این روش قابل شناسایی و ثبت می باشد.

از این روش برای بازرسي جوش، کنترل خوردگی و تعیین تنش پسماند در خطوط لوله، تیوب ها، دیواره و سقف مخازن, بدنه ظروف تحت فشار، ارزیابی فنی و تخمین عمرباقیمانده تجهیزات اصلی و جانبی صنایع نیروگاهی و بازرسی خطوط ریلی، تجهیزات و قطعات لوکوموتیو استفاده می شود.

دانلود شرح روش Metal Magnetic Memory