شروع پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده

شروع پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 26/12/1397 و مجوز شمارة 103-463858/974 مورخ 1/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 90 میلیارد ریال به‌مبلغ 200 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 105,519,222سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 778ر480ر4 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139830400901122605 مورخ 30/10/1398 ادارة ثبت شرکتها از روز شنبه عرضه عمومی خواهد شد.


آگهی های مربوطه در روزنامه های اطلاعات ، دنیای اقتصاد و همشهری بشرح زیر منتشر گردیده است.