آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ی(سهامی عام)

به شماره ثبت 103796

شناسه ملی 10101477062

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4895 مورخ سوم خرداد 1399، بدینوسیله به اطلاع کلیه سـهامداران محـترم        می رسـاند، مجـمع عمـومی عادی سالیـانه این شرکـت در تاریخ سـیزدهم خرداد ماه 1399 ساعت 10 صبح برگزار نمیگردد.

تاریخ جدید برگزاری مجمع متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

هیئت مدیره