مراسم تقدیر از مدیرعامل محترم بانک‌رفاه کارگران جناب آقا ی دکتر اسماعیل لله گانی و جناب آقای حمید رضا روحی مقدم مدیریت محترم شعب منطقه یک بانک رفاه کارگران تهران به منظور همکاری در راستای رفع موانع شرکت در اخذ ضمانت نامه های بانکی و تعهدهای قراردادی .