در راستای تکمیل حوزه های خدماتی بازرسی های تخصصی مورد نیاز کشور توسط شرکت تکین کو و به منظور ورود به  پیگ رانی هوشمند )Pipeline Inspection Gauge(،جلسه ای با مدیر کل شرکت وستوک(Vostok) روسیه در دفتر شرکت تکین کو برگزار گردید و توافقات اولیه جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری حاصل گردید که نتایج آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .