با عنایت  به دانش ، مهارت ،تخصص و تجربه مدیریت عامل ،هیئت مدیره و پرسنل متخصص شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو در زمینه انواع بازرسی کالای داخل و خارج  این شرکت افتخار عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های بازرسی کالاهای صاداراتی و وارداتی را بدست آورد.