با عنایت  به دانش ، مهارت ،تخصص و تجربه مدیریت عامل ،هیئت مدیره و پرسنل متخصص شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ، طی ارزیابی سازمان برنامه و بودجه موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت رتبه یک خدمات مشاوره در زمینه بازرسی فنی و تاسیسات برق مکانیک گردید.