شركت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ( سهامی عام) درتاریخ 25/12/72 تحت شماره 103796 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 18/2/83 در بورس پذیرفته شده است.

دانلود فایل PDF  معرفی شرکت تکین کو