دستگاه نیمه اتوماتیک اسکن سطوح دوار Pipescan

دستگاه نیمه اتوماتیک اسکن سطح یا Hand scan

دستگاه اتوماتیک اسکن سطح یا Floormap Vs2i3DiM