دستگاه نیمه اتوماتیک برای ترک یابی سطحی (EEC-39)

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های  غیر مغناطیسی (EEC-39++)

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب های مغناطیسی (EEC-39RFT++)

دستگاه اتوماتیک برای بازرسی تیوب ها به روش التراسونیک دوار(IRIS)