تکنیک التراسونیک آرایه فازی(Phased Array Sonatest – Veo+)

تکنیک زمان پرواز پراش( TOFD, Time of flight diffraction)