اولین جلسه شرکت تکین کو در سال 1400 با حضور سرپرست جدید شرکت جناب آقای مهندس علیزاده برگزار گردید.