دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تکین کو  در سال 1400 با حضور تمامی اعضاء  برگزار گردید.