در طی این بازدید از پروژه‌های جاری شرکت در استانهای خوزستان و بوشهر بازدید به عمل آمد و  جلسات متعددی با  مدیران و پرسنل شاغل در کلیه پروژه ها و HSE کارفرمایان برگزار گردید.
همچنین از محل اسکان پرسنل و پیمانکاران نیز بازدید به عمل آمد که پس از بررسی وضع موجود در پروژه ها و محل اسکان پرسنل راه کارهایی جهت بهبود شرایط و کسب رضایت حداکثری کارفرمایان و پرسنل ارائه گردید.