در تاریخ هفتم شهریور ماه جلسه ای با حضور نمایندگان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با حضور مدیر عامل و مدیران شرکت تکین کو برگزار گردید و مقرر گردید کارگروهی جهت همکاری فی مابین  در خصوص آموزش تشکیل گردد.