از پژوهشگران و علاقه مندان به صنعت حفاظت کاتدی دعوت میشود مقالات خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند
a.bikdeli@techinco.net
به مقالات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.