امروزه یکی از راهبردهای کلیدی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در راستای حداکثر نمودن ارزش افزوده محصولات و به طبع آن ایجاد ارزش بلند مدت برای ذینفعان و سهام داران توجه خاص به مقوله بهره وری (Productivity) می باشد.جهت دستیابی به هدف استراتژیک ذکر شده دو محور اصلی ذیل را بعنوان چهارچوب کلی طرح ها و برنامه های اجرائی باید لحاظ شود .
• افزایش میزان آماده بکاری دارائیها جهت بهره برداری (Asset Utilization)
• بهبود ساختار هزینه ها ( Cost Structure Improvement)
شاخص های مهم در خصوص میزان آمادگی دارائیها جهت بهره برداری (Asset Utilization) طبق استاندارد ها و کتب مرجع بین المللی عبارتند از :
• قابلیت دسترسی (Availability)
• قابلیت اطمینان (Reliability)
• قابلیت نگهداری وتعمیرات (Maintainability)
• ایمنی (Safety)


از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به ساختار هزینه ها در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی مشخص می گردد که از عوامل مهم و تاثیر گذار در محاسبه قیمت تمام شده محصولات ، فقط مدیریت هزینه های تولید تحت کنترل و اختیار می باشد و سایر عوامل نظیر قیمت خوراک ، کاتالیست ، حمل و نقل و غیره تابع بازارهای منطقه ای و جهانی هستند لذا ساختار هزینه ها از این رو حائز اهمیت می باشد که اعمال مدیریت بهینه بر آن می تواند موجب رقابتی تر شدن قیمت محصولات شده و در نهایت باعث کسب سهم بیشتری از بازار فروش گردد .
از طرفی دیگر در بخش هزینه های تولید (Production Cost) ، هزینه های بهره برداری (Operating Cost) بطور کلی مشخص و ثابت می باشند اما هزینه های نگهداری وتعمیرات (Maintenance Cost) بسیار متغییر و بسته به کیفیت خدمات و نحوه اعمال مدیریت عملیات نگهداری وتعمیرات متفاوت خواهند بود .
یکی از روش های موثر در دستیابی به اهداف فوق الذکر استقرار نظام بازرسی برمبنای ریسک (Risk Based Inspection) به همراه متدهای NDT پیشرفته جدید با قابلیت اجرای در حال بهره برداری ، در راستای ارتقاء سطح اثر بخشی و کارائی برنامه های سیستم نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه فعال ((Preventive Maintenance System به عنوان ابزارهای سیستم مدیریت یکپارچگی دارائی های فیزیکی (Asset Integrity Management System) می باشد .
بازرسی برمبنای ریسک (Risk Based Inspection) روش نوينی مبتنی بر جمع آوری ، تجزیه و تحليل های آماری داده و اطلاعات که از عمليات بهره برداری (Equipment And Operation Data) ، نگهداری و تعمیرات (Maintenance Data) ، بازرسی فنی (Inspection And Failure data) و پايش وضعیت (Condition Monitoring) در يك فرآيند نفت ، گاز و یا پتروشیمی است که میزان ریسک حاکم بر واحدهای عملیاتی ، تجهیزات ، خطوط لوله را محاسبه و تعیین می نماید تا بر این اساس طرح ها و برنامه های ، نگهداری وتعمیرات ، بازرسی فنی با هدف افزایش اثربخشی و کارائی آنها و به طبع آن افرایش ایمنی و شرایط مطمئن تولید در راستای اقتصادی نمودن آنها محقق گردند .

1- مزایای استقرار نظام بازرسی برمبنای ریسک

بطور کلی مزايای پیاده سازی و استقرار نظام بازرسی فنی بر مبنای ریسک عبارت است از :
• كاهش هزينه های عملیات بازرسی فنی
• افزایش میزان ايمنی عملیات بهره برداری (safety)
• افزايش میزان قابلیت اطمینان واحدها و تجهیزات عملیاتی (Reliability)
• افزايش قابليت دسترسی به واحدها و تجهیزات عملیاتی (availability)
• طرح ریزی و برنامه ریزی اقدامات اصلاحی و بازدارنده با هدف کاهش میزان ریسک
• افزایش کارائی و اثر بخشی طرح و برنامه ها بازرسی فنی و نگهداری وتعميرات

2-خدمات استقرار نظام بازرسی برمبنای ریسک

شرکت تکین کو با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در زمینه خوردگی و بازرسین باسابقه تجهیزات و خطوط لوله خدمات استقرار بازرسی برمبنای ریسک خود را جهت تجهیزات و خطوط لوله تحت فشار با توجه به فرایندها، مواد، دماها و فشارهای متفاوت طبق الزامات استانداردهای، API 580 و API 581 و ASME PCC-3 مشتمل بر خدمات ذیل به کارفرمایان و مشتریان خود ارائه می نماید
• برنامه ریزی تشکیل ،تجهیز و ایجاد کار گروه مدیریت ریسک
• شناسائی و تخصیص مکانیزیم تخریب قابل رخداد به تجهیزات و خطوط لوله
• طراحی بخش های خوردگی (Corrosion Sector) و مدارهای خوردگی (Piping Circuit) بر روی نقشه های P&ID و PFD
• محاسبه احتمال از کارافتادگی تجهیزات و خطوط لوله(Probability of Failure)
• محاسبه پیامدهای و نتایج از کارافتادگی تجهیزات وخطوط لوله (Consequence of Failure)
• تبیین و ترسیم ماتریس ریسک تجهیرات ، خطوط لوله و واحدهای عملیاتی
• تعیین خط مشی نگهداشت و تعمیرات و بازرسی فنی (Maintenance &Inspection Policy)
• اولویت بندی واحدها ، تجهیزات و خطوط لوله بر اساس ریسک
• تدوین طرح ها و برنامه های عملیات بازرسی فنی ( تعیین بازه های زمانی بر مبنای ریسک)
• طراحی و استقرار سامانه بانک اطلاعاتی جهت بارگذاری کلیه داده ها و اطلاعات موردنیاز
• مستند سازی و بروزرسانی کلیه اسناد ومدارک
• ارائه آموزشهای تخصصی به پرسنل کارفرما
• هدفمندسازی و عملیاتی نمودن برنامه و بودجه های عملیات پشتیبانی از تولید شامل بازرسی فنی و نگهداشت و تعمیرات
• استانداردسازی دستورالعمل ها و رویه های اجرائی عملیات عملیات پشتیبانی از تولید شامل بازرسی فنی و نگهداشت
• مدیریت بهینه توقفات برنامه ریزی شده و کاهش توقفات برنامه ریزی نشده
• شناسائی و جلوگیری از بروز دلایل توقفات تولید برنامه ریزی نشده و افزایش زمان در سرویس بودن واحدهای عملیاتی