بی شک مدیریت هزینه ها بخصوص هزینه های مربوط به مصرف انرژی در فرایند تولید یکی از عوامل تاثیرگذار در بحث بهره وری و سوداوری صنایع بزرگ بویژه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع انژی بر می باشد. به همین منظور شرکت تکین کو خدمات تخصصی خود را در این زمینه با انجام ممیزی انرژی بعنوان اولین گام در پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی مطابق با الزامات استاندارد ISO 50001 ارائه می دهد . فرایند ممیزی انرژی برای ارزیابی الگوی مصرف انرژی در چرخه تولید انجام می شود . بطور خلاصه فرایند ممیزی انرژی ، جهت پاسخ به سئوالاتی نظیر كجا، چه زمانی، چرا و چگونه انرژی به مصرف رسیده است به اجرا در می اید. و یا به عبارت دیگر جمع‌آوری این اطلاعات برای شناسایی فرصتهای بهبود كارایی انرژی، كاهش هزینه‌های انرژی و كاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین بمنظور تعیین اثربخشی اقدامات بهینه‌سازی بعد از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی از فرایند ممیزی انرژی در واحدهای صنعتی استفاده می‌شود.خدمات ممیزی انرژی به صنایع در سه مرحله و به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد.

فاز اول- شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات : شناسایی اولیه واحدهای مختلف، شناسایی تجهیزات و جریان‌های انرژیبر، تهیه لیست رتبه‌بندی تجهیزات ، جمع‌آوری اطلاعات مشتمل بر نقشه‌های جریان فرآیند و ابزار‌دقیق واحدها، بالانس‌های طراحی جرم و انرژی، نقشه‌های جریان حامل‌های مختلف انرژی در واحدهای تولید‌كننده و مصرف‌كننده، نقشه‌های بالانس حامل‌های مختلف انرژی، دیاگرام‌های تك خطی برق، اطلاعات طراحی تجهیزات مختلف و برنامه‌ریزی خط تولید، داده‌های عملكردی انرژی (در صورت وجود) نظیر سابقه میزان مصارف، توقفات ناخواسته و میزان تولید در زمان‌های مختلف و در نهایت تولید نقشه‌های ساده شده و برنامه‌ریزی جهت انجام فازهای آتی از اهم اقدامات این مرحله می باشد.

فاز دوم- اندازه‌گیری‌ها : تعیین نقاط و پارامترهای مورد نیاز برای اندازه‌گیری، تعیین نوع و مشخصات دستگاههای پرتابل اندازه‌گیری علاوه بر تجهیزات ابزاردقیق نصب شده در چرخه تولید ، اطمینان از صحت كار و كالیبره بودن ابزار دقیق فرایند تولید و در نهایت انجام اندازه‌گیری و برداشت اطلاعات بمنظور تعیین شدت مصرف در واحدهای مختلف و محاسبات راندمان و شرایط كاری تجهیزات فعالیت های اصلی در این مرحله خواهند بود.

فاز سوم- انجام محاسبات و ارائه گزارش ممیزی : در این مرحله، محاسبات مورد نیاز از قبیل راندمان و شرایط كاری تجهیزات، بالانس‌های جرمی و انرژی برای تجهیزات و واحدهای مختلف و محاسبات شدت مصرف، شبیه‌سازی عملكرد تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌بر، مقایسه نتایج بدست آمده با مقادیر اسمی (طراحی) و تعیین دلایل انحراف و روشهای كاهش آن، شناسایی پتانسیلهای صرفه‌جویی انرژی، امكان‌سنجی فنی و اقتصادی فرصتهای صرفه‌جویی انرژی و تعیین میزان صرفه‌جویی هر یك از اقدامات بهینه‌سازی در قالب گزارش ممیزی انرژی جمع بندی و ارائه می‌گردد.

دانلود کاتالوگ انرژی