مناقصات و مزایده‌ها

عنوان مناقصه/مزایده مبلغ برآوردی (ریال) نوع / مبلغ تضمین تاریخ و محل دریافت اسناد تاریخ و محل تحویل اسناد تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات
تست عنوان 20,000,000 255555 تست دریافت تست تحویل تست بازگشایی